POBIERZ METAFLUX 70-85 Gleitmetall-Paste

Karty charakterystyki dostępne są w następujących językach:


Wskazówka:

Karty bezpieczeństwa (SDB) lub Material Safety Data Sheets (MSDS) są podstawą bezpieczeństwa do obchodzenia się z niebezpiecznymi substancjami.

W krajach Unii Europejskiej oraz w wielu innych krajach karty te muszą być udostępniane przez instytucje wprowadzające do obrotu, importerów i producentów substancji niebezpiecznych i preparatów zawierających te substancje w ilościach powyżej określonych granic.

W przypadku stosowania w przedsiębiorstwach substancji niebezpiecznych, muszą być sporządzone instrukcje obsługi dostępne w każdej chwili zatrudnionym przy nich współpracownikom. Dotychczasowa regulacja dyrektywy UE dotyczącej kart charakterystyki nosiła oznaczenie 91/155/EWG i została zastąpiona przez zarządzenie REACH (WE) nr 1907/2006, które obowiązuje od 1. czerwca 2007 roku.